Richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens

7 onderstaande principes zijn wereldwijd van toepassing binnen de groep ACCOR.

7 onderstaande principes zijn wereldwijd van toepassing binnen de groep ACCOR.

  • - Transparantie: tijdens het inzamelen en behandelen van uw persoonsgegevens geven wij ualle informatie door en informeren wij u over de finaliteit en de ontvangers van degegevens.
  • - Rechtmatigheid: het inzamelen en behandelen van uw persoonsgegevens is uitsluitend gericht op de doeleindenbeschreven in deze Richtlijnen.
  • - Relevantie en juistheid: wij zamelen uitsluitend de persoonsgegevens in die nodig zijn voorhet behandelen van de gegevens. Wij zullen alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om u te garanderendat de persoonsgegevens die wij bewaren juist en bijgewerkt zijn. A11
  • - Bewaren: wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is voorde behandeling van de gegevens overeenkomstig de door de wet voorziene vereisten.
  • - Toegang, rectificatie, verzet: u heeft de mogelijkheid tot inzage, wijziging, correctie ofverwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt zich tevens verzetten tegen het gebruik van uwpersoonsgegevens, met name teneinde geen reclamestukken te ontvangen.
  • - Geheimhouding en veiligheid: wij treffen de technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijsuw persoonsgegevens zullen beschermen tegen vervalsing, incidenteel of onrechtmatig verliesof ongeoorloofd(e) gebruik, verspreiding of inzage.
  • - Delen en internationale overdracht: wij kunnen uw persoonsgegevens delen binnen degroep ACCOR of met derden (zoals commerciële partners en/of dienstverleners)voor de in deze Richtlijnen toegelichte doeleinden. Wij zullen de juiste maatregelen nemen om het veilig delenen doorsturen te garanderen.

Gelieve voor al uw vragen over de 7 principes betreffende de Gegevensbescherming van Accor contact op te nemen met de afdelingData Privacy